నభా నటేష్ సాంప్రదాయమైన చీరలో చక్కగా పోజులిచ్చింది.

September 23, 2023 11:53 AM IST